• sprawy przeciwko bankom, dotyczące kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego – więcej informacji w zakładce: KREDYTY „WE FRANKACH”,
  • roszczenia odszkodowawcze, rentowe oraz zadośćuczynienie – więcej informacji w zakładce: ODSZKODOWANIA,
  • sprawy wynikające z umów cywilnoprawnych (m. in. sprawy o: zapłatę, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, ustalenie istnienia umowy, ustalenie nieważności umowy, roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczenia wynikające z rękojmi za wady oraz gwarancji, odwołanie darowizny)
  • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych oraz opiniowanie umów,
  • sprawy związane z ochroną dóbr osobistych,
  • sprawy związane z ochroną wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (tzw. skarga pauliańska),
  • sprawy związane z ochroną własności i posiadania,
  • sprawy o zasiedzenie prawa własności lub służebności,
  • sprawy o eksmisję,
  • sprawy o zniesienie współwłasności,
  • sprawy o wpis do księgi wieczystej oraz uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
prawo cywilne bielsko